Privacy Verklaring

Privacy Verklaring Naru’s Netherlands
(Versie februari 2021)

Wie zijn wij?
Naru’s Netherlands, gevestigd te (4844 VS) Terheijden aan de Kooikerstraat 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Naru’s Netherlands ingeschreven onder nummer 81334540.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naru’s Netherlands verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– NAW gegevens
– KvK-nummer en BTW-identificatienummer
– Naam en functie van contactpersonen
– Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres(sen))
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt hebt.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hier lees je waarom wij jouw gegevens verwerken en welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken. Naru’s Netherlands verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over ons aanbod en eventuele wijzigingen van onze diensten en producten
– Naru’s Netherlands analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Uitvoering van een overeenkomst
Bij het aangaan van een overeenkomst is het verplicht om je bedrijfsnaam, vestigingsadres, contactgegevens, KvK-nummer en BTW-identificatienummer op te geven. Of in het geval dat je nog in opleiding bent, dan vragen wij om jouw persoons- en contactgegevens en studentnummer van een geaccrediteerde edelsmid- of juweliersopleiding. Deze gegevens verwerken wij op grond van de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer je deze gegevens niet (volledig) aan ons kunt verstrekken, dan kunnen wij mogelijk niet leveren tegen inkoopprijzen voor professionals in de branche. Verder zullen facturatiegegevens bewaren op grond van wettelijke verplichting.

Gerechtvaardigd belang
Verder verwerken wij jouw gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Hierbij gebruiken wij enkele van bovenstaande persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Daarnaast kunnen wij contact met jou opnemen om feedback te vragen over diensten/producten die door ons zijn geleverd of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Tot slot maken wij gebruik van analytics diensten om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Naru’s Netherlands bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De gegevens die verwerkt worden voor facturatie en de financiële administratie worden volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst bewaard voor een termijn van 7 jaar.

De persoonsgegevens die gebruikt worden voor commerciële doeleinden zullen worden verwijderd zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Naru’s Netherlands verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die toegang hebben tot jouw gegevens of deze verwerken in onze opdracht (zoals een boekhoudsysteem of nieuwsbriefsysteem), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Naru’s Netherlands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Naru’s Netherlands gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naru’s Netherlands en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@narus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Naru’s Netherlands wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Naru’s Netherlands neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@narus.nl.

Slotbepaling
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@narus.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten.