Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 16 maart 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van Naru’s Gemstones, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81334540.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Algemeen
Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
Artikel 5: Wijziging overeenkomst
Artikel 6: Uitvoering overeenkomst
Artikel 7: Prijzen
Artikel 8: Prijswijziging
Artikel 9: Levering en leveringstermijnen
Artikel 10: Retourneren
Artikel 11: Risico-overgang
Artikel 12: Betaling
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14: Onderzoek en reclame
Artikel 15: Aansprakelijkheid
Artikel 16: Vrijwaring
Artikel 17: Verjaringstermijn
Artikel 18: Intellectuele eigendom
Artikel 19: Privacy
Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 21: Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 1: Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de algemene voorwaarden, de aanbiedingen en de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, steeds het navolgende verstaan.

Klant: De natuurlijke-, rechtspersoon of vennootschap die met Naru’s Gemstones een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Naru’s Gemstones en een Klant ter zake één of meer door Naru’s Gemstones te verlenen diensten en/of producten tegen een door de klant te betalen prijs.
Schriftelijk: per brief, e-mail of social messaging 


Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Naru’s Gemstones en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Naru’s Gemstones en Klant.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Naru’s Gemstones gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en op alle door Naru’s Gemstones gesloten overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de verkopen en leveringen van producten en diensten en/of zaken alsook het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard dan ook, aan de Klant.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Naru’s Gemstones, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Naru’s Gemstones en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Naru’s Gemstones zijn overeengekomen.


Artikel 3: Aanbiedingen en/of offertes

 1. Alle door Naru’s Gemstones gedane aanbiedingen en/of offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 2. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzendkosten.
 3. De in de offerte vermelde prijzen zijn geldig tot in de offerte genoemde vervaldatum.
 4. Het toezenden van aanbiedingen verplicht Naru’s Gemstones niet tot acceptatie van een bestelling. Indien Naru’s Gemstones een bestelling niet accepteert, zal Naru’s Gemstones dat binnen een redelijke termijn kenbaar maken aan de Klant. Naru’s Gemstones behoudt zich het recht om dit zonder opgaaf van redenen te doen.
 5. Naru’s Gemstones kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Klant, redelijkerwijs had kunnen weten dat de aanbieding en/of offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Naru’s Gemstones niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.


Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de aanbieding en/of offerte van Naru’s Gemstones tijdig aanvaardt.
 2. Aanvaarding van een aanbieding en/of offerte dient schriftelijk te gebeuren.


Artikel 5: Wijziging overeenkomst

 1. In het geval dat tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om een Overeenkomst te wijzigen om de order naar behoren uit te voeren, dan zal Naru’s Gemstones de Klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Naru’s Gemstones zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Wanneer de wijziging van- of aanvulling op de Overeenkomst betekent dat dit financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen heeft, dan zal Naru’s Gemstones de Klant vooraf inlichten hierover.
 4. Wanneer in de Overeenkomst een vaste prijs is opgenomen, zal Naru’s Gemstones daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Naru’s Gemstones trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 5. Naru’s Gemstones zal geen meerkosten in rekening brengen indien de aanvulling of wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan Naru’s Gemstones kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Klant en Naru’s Gemstones zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst.


Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

 1. Naru’s Gemstones behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst door derden uit te laten voeren.
 2. Naru’s Gemstones heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 3. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Naru’s Gemstones het recht om iedere uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 4. Wanneer de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Naru’s Gemstones het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren uit te stellen totdat de Klant het resultaat van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Bij het uitblijven van de betaling van deze factuur, is Naru’s Gemstones niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 6. De Klant verstrekt Naru’s Gemstones tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Naru’s Gemstones het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Eventuele extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn in dit geval voor rekening van de Klant.


Artikel 7: Prijzen

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Naru’s Gemstones zal de Klant tijdig voor het sluiten van de overeenkomst opgaaf doen van alle bijkomende kosten of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Klant kunnen worden doorberekend.


Artikel 8: Prijswijziging

 1. Indien Naru’s Gemstones met de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Naru’s Gemstones gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook als de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Naru’s Gemstones zal de Klant zo spoedig mogelijk informeren wanneer zij voornemens is de prijs te wijzigen. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
 3. De Klant heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst wanneer zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. Naru’s Gemstones kan niet worden verplicht om te leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs wanneer zij heeft aangegeven een prijswijziging te willen doorvoeren.


Artikel 9: Levering en leveringstermijnen

 1. Goederen die op voorraad zijn, zullen binnen 1 of 2 werkdagen verzonden worden, tenzij anders overeengekomen met de Klant.
 2. Alle leveringen geschieden onder de ontbindende voorwaarde dat de Klant de verschuldigde factuurprijs binnen de opgegeven betalingstermijn volledig aan Naru’s Gemstones voldoet.
 3. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Klant. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Klant.
 4. Bij een online bestelling geldt als plaats van levering het adres dat de Klant aan ons heeft kenbaar gemaakt. Indien de Klant op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 5. Voor zaken die tijdens een afspraak op locatie zijn afgenomen en/of afgeleverd, geldt de desbetreffende locatie en het tijdstip als plaats en datum van ontvangst.
 6. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 7. Indien de levering blijvend onmogelijk is geworden door overmacht of anderszins is gebleken dat Naru’s Gemstones zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen, dan zal zij de Klant daarover zo spoedig mogelijk informeren.
 8. Indien na het sluiten van de Overeenkomst Naru’s Gemstones te kennis is gekomen dat omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichting tot betaling voor die prestatie niet zal nakomen, is Naru’s Gemstones bevoegd de aan de Klant verschuldigde prestatie geheel of gedeeltelijk op te schorten.


Artikel 10: Retourneren

 1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na de ontvangst van de door de Naru’s Gemstones geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen. Indien het een bestelling betreft, waarbij er zaken in opdracht van de Klant op maat zijn gemaakt, dan is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 2. Indien de Klant het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt de Klant geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
 3. Indien de Klant de geleverde zaken terugzendt, dient de Klant de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Klant.


Artikel 11: Risico-overgang

 1. Alle zaken die binnen de Overeenkomst vallen, zijn tot het tijdstip van verzending voor rekening en risico van Naru’s Gemstones.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die binnen de Overeenkomst vallen, gaat op de Klant over op het moment waarop zaken aan de Klant of een door de Klant aan te wijzen derde ter beschikking staan.
 3. Dit artikel is onverminderd van toepassing op “zichten”. Verzending en retourverzending van zichten zijn voor risico van de Klant. Indien het opzicht-gegeven artikel niet in exact dezelfde staat wordt retour ontvangen brengt Naru’s Gemstones de kosten hiervan in rekening bij de Klant.


Artikel 12: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum en in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Betaling vindt plaats door middel van een bankoverschrijving op een door Naru’s Gemstones aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Naru’s Gemstones en de Klant kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Klant betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen is de Klant, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim.
 6. Indien het te betalen bedrag binnen de betalingstermijn nog niet of niet volledig voldaan is, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is vanaf dat moment naast de verschuldigde kosten ook wettelijke rente en incassokosten ter hoogte van 15% van de totaal openstaande hoofdsom verschuldigd (met een minimum van € 40,–).


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Naru’s Gemstones in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Naru’s Gemstones totdat de volledige betaling van alle openstaande vorderingen, renten en gemaakte kosten is verkregen.
 2. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Klant, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.


Artikel 14: Onderzoek en reclame

 1. De Klant is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en/of tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Naru’s Gemstones gemeld te worden. De Klant wordt geacht het gebrekkige product tezamen met het aankoopbewijs binnen 7 dagen aangetekend retour te sturen.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 1 dag na ontdekking ervan aan Naru’s Gemstones gemeld te worden. De Klant wordt geacht het gebrekkige product tezamen met het aankoopbewijs binnen 7 dagen aangetekend retour te sturen.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Klant Naru’s Gemstones binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
 6. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.


Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Naru’s Gemstones is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Naru’s Gemstones.
 2. Naru’s Gemstones is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Klant. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Naru’s Gemstones is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Naru’s Gemstones is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Naru’s Gemstones kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Naru’s Gemstones aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Naru’s Gemstones beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Naru’s Gemstones aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Naru’s Gemstones overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De Klant dient de schade waarvoor Naru’s Gemstones aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Naru’s Gemstones te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Naru’s Gemstones vervalt binnen één jaar nadat de Klant bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Naru’s Gemstones of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 16: Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Naru’s Gemstones voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
 2. Indien Naru’s Gemstones door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden Naru’s Gemstones zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Naru’s Gemstones en derden komen verder voor rekening en risico van de Klant.


Artikel 17: Verjaringstermijn

 1. Voor alle vorderingen jegens Naru’s Gemstones en de door Naru’s Gemstones (eventueel) ingeschakelde derde partijen geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.


Artikel 18: Intellectuele eigendom

 1. Naru’s Gemstones behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Naru’s Gemstones behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 19: Privacy

 1. Naru’s Gemstones verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk, in overeenstemming met de privacyverklaring.
 2. De privacyverklaring van Naru’s Gemstones is te raadplegen op narus.nl/privacyverklaring.


Artikel 20: Wijziging algemene voorwaarden

 1. Naru’s Gemstones behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, behoudens indien en voor zover dit niet in strijd met redelijkheid en billijkheid is.
 3. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving aan de Klant of door middel van een algemene kennisgeving op de website narus.nl.


Artikel 21: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Naru’s Gemstones partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Klant aldaar woonplaats heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Naru’s Gemstones en de Klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Download hier de Algemene Voorwaarden als PDF